Na začátek    
Faraon
(DDH z 1999)
 
Ti, kdo přinášeli zprávy všemu egyptskému lidu od jejich faraona byli Senkeptah a Merchet, hlídka našich dvou Tygříků.
 
Legendy úseků a Cesty za pokladem jsou tady:
 
 Úvod  Vzývání boha Re  Příběh začíná
 1. úsek  Vzývání boha Chnuma  Záplavy v údolí Nilu
 2. úsek  Vzývání boha Usíra  Práce na polích
 3. úsek  Vzývání bohyně Éset  Zavlažovací kanály 
 4. úsek  Vzývání bohyně Selket  Stavba pyramidy
 5. úsek  Vzývání boha Sutecha  Přepadení chrámu
 6. úsek  Vzývání bohyně Tweret   V domě písařů
 7. úsek  Vzývání boha Amona  Cesta bohů
 8. úsek  Vzývání boha Thowta  Výzdoba hrobky
 9. úsek  Vzývání boha Anúpa  Mumifikace
 Cesta za pokladem   Vzývání bohyně Maat  Do západní země

 
Re
V počátcích světa a v počátcích Egypta zjevil se na zemi skarabeus. Byl to nejstarší a první z bohů - bůh Re - bůh slunce. Bohové Šu a Tefnet - bohové vzduchu a vlhkosti byli pak stvořeni z Reových slin. Jejich synem se stal Geb - bůh země. A dcerou Nút - bohyně nebe. Bůh vzduchu Šu podpírá Nút, která se na obzorech dotýká svého bratra Geb. A po jejím těle projíždí každého dne ve svém slunečním voze Re. Celý den svými paprsky ohřívá Geb a dává teplo, světlo a sílu všem zvířatům a lidem. A pokud se někde objeví nepřítel, vysílá Re své oko, aby s ním bojovalo. V noci pak Re projíždí na své loďce černou západní zemí, zemí zemřelých. Přináší i jim světlo a musí zde překonat mnoho nástrah. Každé noci zde svádí boj se zlým hadem Apopisem. Každou noc nad ním zvítězí, ale dosud nikdy jej nedokázal zabít.
 
Příběh začíná
Vzývali kněží boha Re, boha skarabea, boha sokola, a děkovali mu za nový den. S nimi i vy, Senkeptahu a Merchete, pokloňte se zítřejšího dne skarabeovi Re na východě a dostavte se do mého paláce. Pak sdělíte faraónovo slovo všemu lidu ve svých zemích. Tak učiňte pro blaho faraóna.
 
Faraón promluvil.
 
Tohle byl úvodní text, který Tygříci vyslechli od faraona v pyramidě...
 
1. úsek:
Chnumew
V počátcích světa a v počátcích Egypta vládl celému světu bůh Chnumew. Bůh Chnumew rozlil řeku Nil po mrtvé písečné poušti a stvořil tak celou egyptskou zemi. A mnoho rostlin pokrylo egyptskou zemi. A mnoho zvířat osídlilo egyptskou zemi. A lid egyptský zabydlil egyptskou zemi.
 
Záplavy v údolí Nilu
Vzývali kněží boha Chnuma, boha berana, boha stvořitele, boha plodnosti. A bůh Chnumew navštívil obě země.
Bůh Chnumew navštívil Horní Egypt a s ním přišel veliký Nil, zaplavil vyschlá pole a přinesl novou půdu pro novou úrodu Horního Egypta. Bůh Chnumew navštívil Dolní Egypt a s ním přišel veliký Nil, zaplavil vyschlá pole a přinesl novou půdu pro novou úrodu Dolního Egypta.
Sdělte svému lidu, že přišel čas práce na faraónových polích. Ať úředníci Horního i Dolního Egypta vyměří nová pole. Ať rolníci Horního i Dolního Egypta připraví faraónova pole k setbě. To vyřiďte všem úředníkům a rolníkům v obou zemích. Tak učiňte pro blaho faraóna.
 
Faraón promluvil.
 
Úkolem bylo pokrýt bahnem z potoka vykolíkované políčko na louce...
 
==x==
 
2. úsek:
Usírew
V počátcích světa a v počátcích Egypta přišel mezi egyptský lid bůh Usírew, syn boha Geb a bohyně Nút. Naučil egyptský lid obdělávat půdu. Naučil egyptský lid pěstovat všechny plodiny. Naučil egyptský lid mnohá řemesla. Požádal boha Thowta pro egyptský lid o písmo, aby mohly být vědomosti zachovány. Jeho zlý a závistivý bratr Sutech se dvakrát pokusil Usíra zabít. Usírew však byl zachráněn svou manželkou Éset a svým synem Horem. Nakonec se však odebral do západní země. Tam předsedá soudu nad zemřelými v Síni obou pravd a vládne celé zemi stínů.
 
Práce na polích
Vzývali kněží boha Usíra, boha zemřelých, boha nového života.
Bůh Usírew navštívil Horní Egypt a s ním přišel čas setby. Bůh Usírew navštívil Dolní Egypt a s ním přišel čas setby.
Sdělte svému lidu, že nastal čas setby. Ať se otevřou sýpky faraónovy i sýpky Amonových kněží. Ať úředníci Horního i Dolního Egypta rozdělí setbu rolníkům. Je třeba naplnit sýpky a rozmnožit bohatství obou zemí. Tak učiňte pro blaho faraóna.
 
Faraón promluvil.
 
Na políčkách jsme pak pěstovali rostlinky a hodnotili, jak hezky vyrostly...
 
==x==
 
3. úsek:
Éset
V počátcích světa a v počátcích Egypta se stala bohyně Éset věrnou manželkou Usírovou. Nalezla tělo svého manžela a bratra Usíra, když ho zlý bratr Sutech lstí uzavřel v truhlici a vhodil do Nilu. I když truhla daleko na břehu Nilu obrostla kmenem stromu a z něj byl vytesán sloup v paláci v Byblu. Nalezla tělo svého manžela a bratra Usíra, když ho zlý bratr Sutech roztrhal na mnoho kusů a roznesl po celém Egyptě.
 
Zavlažovací kanály
Vzývali kněží bohyni Éset, manželku Usírovu, bohyni ochránkyni.
Amonovi kněží předpověděli delší dobu sucha. Kéž bohyně Éset drží ochranou ruku nad Horním Egyptem a nenechá veškerou úrodu zničit smrtelným suchem. Kéž bohyně Éset drží ochranou ruku nad Dolním Egyptem a nenechá veškerou úrodu zničit smrtelným suchem.
Sdělte svému lidu, že je třeba obnovit a rozšířit zavlažovací kanály. Ať všichni otroci pracují pro úrodu. Ať všichni svobodní občané pracují pro úrodu. Všechny síly je třeba užít, aby dobrá úroda byla zachována v obou zemích. Tak učiňte pro blaho faraóna.
 
Faraón promluvil.
 
Tady se Tygříci snažili vykopat zavlažovací kanál a dostat vodu z potoka co nejdál od břehu...
 
==x==
 
4. úsek:
Selket
V počátcích světa a v počátcích Egypta přišla z písečné pouště bohyně Selket. Bohyně štír - bohyně ochránkyně. Bohyně Selket po všechny časy chrání všechny nenarozené před záští a zlobou živých, před každým živým zvířetem. Bohyně Selket po všechny časy chrání všechny zemřelé před záští a zlobou živých, před každým živým zvířetem.
 
Stavba pyramidy
Vzývali kněží bohyni Selket - bohyni štíra, ochránkyni mrtvých a pomocnici všech matek.
Sdělte svému lidu, že skončila doba polních prací. Ať tedy rolníci odloží motyky a vrátí se ke své přední povinnosti. Teď všechny síly obětujte pro stavbu faraónovy pyramidy. Kéž bohyně Selket bdí nad vaší prací. Ať bohyně Selket za kameny pyramidy ochrání faraóna, až jednou dojde do západní země.
Přiveďte otroky. Ať úředníci Horního i Dolního Egypta dohlédnou na práci i na zásobení všech pracujících mužů vodou, cibulí, česnekem i ředkví. Dopravte další kameny na stavbu pyramidy. Tak učiňte pro blaho faraóna.
 
Faraón promluvil.
 
Postavit co největší pyramidu. Ještě tam byl nějaký spěch pro základní a vrcholový kámen...
 
==x==
 
5. úsek:
Sutech
V počátcích světa a v počátcích Egypta zrodil se bůh Sutech. Zrodil se jako bratr boha Usíra, jako bratr bohyně Éset i Nebthet. S ním se zrodila i závist a zloba. To bůh Sutech křivě nařkl svého bratra Usíra u slunečního boha Re. To bůh Sutech lstí zajal svého bratra Usíra a podvakráte ho zbavil života.
 
Přepadení chrámu
Vzývali kněží boha Sutecha - boha války a nenávisti. Ať pomůže nám v boji proti našim nepřátelům.
Tento chrám a palác byl obklíčen černými válečníky z horní země. Do vás teď vkládáme svou naději. Ať bůh Sutech pomůže vám ve vašem úkolu. Vyjděte tajně z chrámu a přiveďte královské vojsko. Tak učiňte pro blaho faraóna.
 
Faraón promluvil.
 
Tajná cesta, kde nesměl být nikdo spatřen...
 
==x==
 
6. úsek:
Tweret
V počátcích světa a v počátcích Egypta vystoupila z řeky Nilu bohyně Tweret. Přinesla radost a štěstí všem příbytkům. Přinesla radost a štěstí všem lidem. Svou hroší silou ochraňuje každého, kdo jí projevuje vděčnost svými dary a oběťmi. Místo pro bohyni Tweret je v domě každého spravedlivého Egypťana.
 
V domě písařů
Vzývali kněží bohyni Tweret - bohyni hrošici, ochránkyni všech domů a rodin. Vaše statečnost při záchraně chrámu i samotného faraóna bude nyní oceněna. Vaše místo nebude již mezi rolníky a prostými úředníky. Vaše místo bude teď v domě vzdělanosti u Amonova chrámu. Ať bohyně Tweret bdí nad klidem vašeho nového příbytku.
V domě písařů se chopte své práce. Skončila doba vašich cest pod palčivým sluncem, skončila doba života mezi rolníky a otroky. Teď bude vaším úkolem výroba papyru pro písaře a pomoc při míchání barev. Tak učiňte pro blaho faraóna.
 
Faraón promluvil.
 
Výroba co největšího papyru z přírodnin...
 
==x==
 
7. úsek:
Amon
V počátcích světa a v počátcích Egypta ve Wesetu vstoupil mezi egyptský lid bůh Amon. Amon vládne všemu lidu i všem bohům. A jemu nejen lidé, ale i ostatní bozi přinášejí své oběti. Paprsky Amonova slunce dávají sílu všemu živému. Amonovo přání dává život všem rostlinám i zvířatům. I vám daroval život bůh Amon.
 
Cesta bohů
Vzývali kněží boha Amona - boha berana, boha životní síly celé přírody. Přiblížila se doba velké slavnosti. Tak jako před rokem, opustí sochy boha Amona, bohyně Mut a jejich syna Chonseva chrám v Karnaku. A budou putovat do svého chrámu v Luksoru. I vy smíte být přitom, až bohové v průvodu kněží poplují ve svých lodích.
Byli jste vybráni pro plavbu lodi s Amonovou sochou. Ať bůh Amon sám zajistí klidnou plavbu lodí. Za bezpečnou cestu však vy nesete odpovědnost. Tak učiňte pro slávu Amonovu.
 
Faraón promluvil.
 
Doprava voru s Amonovou sochou v proudu potoka. A taky výroba té sochy z polínka...
 
==x==
 
8. úsek:
Thowt
V počátcích světa a v počátcích Egypta svět pokrýval bůh Nóvev svým věčným oceánem. Z něj se pak vynořil první ostrov a k němu přilétl pták ibis - Thowt. Bůh Thowt pak na ostrově snesl vejce kulaté jako Měsíc. Vždyť Thowt sám je bohem Měsíce a jeho proměnami měří čas. Z toho vejce se zrodili první bohové. Nejmoudřejší bůh Thowt přinesl lidem i bohům moudrost počtářů i hvězdářů. Aby pak jeho učení lidé v pozdějších dobách nezapomněli, vynalezl pro ně písmo - tajné a posvátné hieroglyfy.
 
Výzdoba hrobky
Vzývali kněží boha Thowta - boha paviána, boha ibise, boha moudrosti a písma. Stavba pyramidy je téměř ukončena. Až přijdu na svůj posmrtný soud, až bude váženo mé srdce, sám Thowt bude vše zapisovat pro ostatní bohy. Teď však ať bdí nad vaším dílem. Na stěny mé hrobky v pyramidě začněte zapisovat příběhy z mého života i příběh mého božského původu. Započněte s výzdobou sloupů i stěn chrámu u pyramidy. Neboť faraónova cesta do západní říše mrtvých musí být důstojná. Tak učiňte pro blaho faraóna.
 
Faraón promluvil.
 
Tesání hieroglyfu do kamene je práce náročná...
 
==x==
 
9. úsek:
Anúpew
V počátcích světa a v počátcích Egypta z dalekých krajin přišel mezi bohy šakal Anúpew. Když Sutech roztrhal Usírovo tělo na kusy, Anúpew je spojil, aby mohl být Usírew znovu oživen. Bůh Anúpew naučil lidi balzamování, tak aby jejich tělo bylo připraveno pro nový život v západní zemi. S Anúpem se však také každý setkáte v Síni obou pravd - tam Anúpew zváží vaše srdce a rozhodne tak váš další osud.
 
Mumifikace
Vzývali kněží boha Anúpa - boha šakala, ochránce pohřebišť, průvodce mrtvých na cestě do západní země. Plakaly ženy v chrámu i paláci. Veliký smutek navštívil Dolní Egypt s touto zlou zprávou. Veliký smutek navštívil Horní Egypt s touto zlou zprávou. Faraón zemřel.
Váš faraón a bůh je připraven k cestě do západní říše. Ať tedy přijdou balzamovači, ať připraví tělo svého faraóna a boha k cestě do země stínů. Ať připraví vše, aby mohl proběhnout obřad otvírání úst. To ještě učiňte pro svého faraóna.
 
Promluvil k vám bůh.
 
Mumifikovaní Tygříci v záplavách papíru, no a tak vůbec...
 
==x==
 
Cesta za pokladem:
Maat
V počátcích světa a v počátcích Egypta stala se manželkou boha Thowta dcera velkého boha Re, bohyně Maat. Stala se bohyní pravdy a spravedlnosti v našem světě i v západní zemi. Její pštrosí pero rozhodne váš osud v Síni obou pravd, kde budou všechny vaše skutky spravedlivě zváženy.
 
Do západní země
Vzývali kněží bohyni Maat - bohyni pravdy, bohyni s jediným pštrosím perem, bohyni soudů a spravedlnosti. Váš faraón se odebírá k cestě na posmrtný soud, váš faraón se odebírá k cestě do západní země, do země stínů. Ať bohyně Maat je milosrdná k vašemu faraónovi. Brána do západní země se otevírá.
 
Noční Cesta za pokladem tentokrát vedla do pyramidy...